Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

omslagfoto

Parlevinker 19-21, Amstelveen € 350,- p/m Contact

Bekijk onze vestigingen
Elke dag tot 23.00 uur voor u bereikbaar
Overzichtskaart van Nederland met alle vestigingen aangegeven

Beschrijving

Op zoek naar kleinschalige en FLEXIBELE KANTOOR- of PRAKTIJKRUIMTE tegen scherpe all-in huurprijzen?

For English description see below!

Midden in Winkelcentrum Waardhuizen worden direct naast de COOP supermarkt de laatste units TE HUUR aangeboden. Deze zijn ideaal voor MKB, ZZP'ers met een kantoor of paramedische achtergrond.

Beschikbaarheid:
Voor verhuur zijn momenteel onderstaande, zeer ruime units beschikbaar. Huurprijzen zijn "all-in", dus inclusief servicekosten.

Unit 5: 49 m² / € 675,- per maand
Unit 6: VERHUURD
Unit 7: 23,5 m² / € 350,- per maand
Unit 8: VERHUURD
Unit 9: 23,5 m² / € 350,- per maand
Unit 10: VERHUURD

De oppervlakte betreft de daadwerkelijke afmeting van de unit, excl. een aandeel in de algemene ruimte. Uiteraard is het ook mogelijk meerdere kantoorunits met elkaar te koppelen.

Oplevering:
De units zijn per direct beschikbaar.

Parkeergelegenheid:
Rondom het winkelcentrum is de mogelijkheid tot (gratis) parkeren.

Bereikbaarheid:
Het object is goed bereikbaar en gelegen op ca. 7 minuten lopen van Bushalte Logger vanwaar diverse Stadsbussen richting Amstelveen en Amsterdam genomen kunnen worden.

Huurtermijn:
De scherpe prijzen, uitstekende oplevering en representatieve uitstraling gaan uit van een minimale huurtermijn van 1 jaar met flexibele verlenging- en opzeggingsmogelijkheden.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd. Wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Bankgarantie/waarborgsom:
Huurder zal uiterlijk per datum sleuteloverdracht c.q. huuringangsdatum een bankgarantie conform standaard model ROZ stellen of waarborgsom voldoen ter grootte van 3 maanden huurverplichting + BTW.

BTW:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief te betalen BTW. Verhuurder is bij vastgestelde huurprijs er van uitgegaan dat deze met BTW wordt belast. Huurder verklaart dat hij voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties zal verrichten. Indien huurder op enig moment niet meer aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Contract:
Verhuurders model op basis van de standaard overeenkomst met bijbehorende algemene bepalingen zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (model 2015) aangevuld met het recht om bepalingen en bijzondere voorwaarden te kunnen wijzigen of toe te voegen.

Servicekosten:
Deze kosten zijn in de "all-in" huurprijs inbegrepen (uitgaande van normaal kantoorgebruik) en betreffen:
- elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht het kantoor;
- waterverbruik inclusief vastrecht;
- gasverbruik inclusief vastrecht;
- onderhoud, periodieke controle en keuring van verwarmings- en/of luchtbehandelingsinstallatie;
- idem van liftinstallatie;
- idem van gebouwbewakingsinstallatie;
- schoonmaakkosten trappenhuis en lift;
- huur papiercontainer en restafvalcontainer ten behoeve van huisvuil;
- assurantiepremie buitenbeglazing;
- basis internetaansluiting middels gedeeld netwerk;
- administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Huurbetalingen:
Per maand bij vooruitbetaling.

Bijzonderheden:
- Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
- Definitieve goedkeuring eigenaar/verhuurder voorbehouden.
- De oppervlakte is met grootst mogelijke zorgvuldigheid gemeten, maar biedt geen garantie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voor vragen, nadere informatie en/of een afspraak tot bezichtiging kunt u contact opnemen met Brockhoff Bedrijfsmakelaars: 020-5437373 / bog@brockhoff.nl


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Looking for small-scale and FLEXIBLE OFFICE at competitive all-in rental prices?

Right in the center of Winkelcentrum Waardhuizen, next to the COOP supermarket, the last units FOR RENT are offered. These are ideal for SMEs, freelancers with an office or paramedical background.

Availabilty:
The following, very spacious units are currently available for rent. Rental prices are "all-in", so including service costs.

Unit 5: 49 m² / € 675,- per month
Unit 6: RENTED OUT
Unit 7: 23.5 m² / € 350,- per month
Unit 8: RENTED OUT
Unit 9: 23.5 m² / € 350,- per month
Unit 10: RENTED OUT

The surface area is the actual size of the unit, excluding a share in the general area. It is of course also possible to link several office units together.

Delivery:
The units are immediately available.

Parking:
There is the possibility of (free) parking around the shopping center.

Accessibility:
The property is easily accessible and located about a 7-minute walk from Logger Bus Stop, from where various city buses to Amstelveen and Amsterdam can be taken.

Lease Term:
The competitive prices, excellent delivery and representative appearance assume a minimum lease term of 1 year with flexible extension and cancellation options.

Rental price indexing:
The rental price will be indexed annually. Change in the rental price takes place on the basis of the change in the price index figure according to the consumer price index (CPI) series of all households (2015 = 100), published by Statistics Netherlands Central Bureau.

Bank guarantee / deposit:
The tenant will provide a bank guarantee in accordance with the standard ROZ model or deposit as much as 3 months' rental obligation + VAT at the latest on the date of the key transfer or rental commencement date.

VAT:
All mentioned prices are exclusive of VAT. The landlord has assumed that the rent will be charged with VAT. The tenant declares that he will perform at least 90% of sales taxed. If the tenant no longer meets this criterion at any time, there will be a tax exemption for rental-exempt rentals. In that case, the agreed rental price, excluding sales tax, will be increased in such a way that the lessor will be compensated for the financial disadvantage.

Contract:
Landlord model based on the standard agreement with associated general provisions as drawn up by the Real Estate Council (model 2015) supplemented with the right to change or add provisions and special conditions.

Service fee:
These costs are included in the "all-in" rental price (based on normal office use) and concern:
- electricity consumption including standing charge in the office;
- water consumption including standing charge;
- gas consumption including standing charge;
- maintenance, periodic inspection and testing of heating and / or air treatment installations;
- idem of elevator installation;
- idem of building monitoring installation;
- cleaning costs stairwell and elevator;
- rent a paper container and residual waste container for household waste;
- insurance premium for external glazing;
- basic internet connection via shared network;
- administration costs of 5% on the aforementioned deliveries and services.

Rent payments:
Per month in advance.

Particularities:
- This information has been compiled by us with the necessary care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof.
- Final approval owner / landlord reserved.
- The surface has been measured with the greatest possible care, but offers no guarantee and no rights can be derived from it.

For questions, further information and / or an appointment for viewing, please contact Brockhoff Bedrijfsmakelaars: 020-5437373 / bog@brockhoff.nl
naar boven

Foto's

naar boven

Kenmerken

Bouwvorm Bestaande bouw
Hoofdbestemming Kantoorruimte
Bouwjaar 1984
Ligging In woonwijk, Wijkwinkelcentrum
Oppervlakte perceel 150 m²
Oppervlakte 96 m²
Parkeerplaatsen 0
naar boven

Parlevinker 19-21 bekijken

Bezichtiging plannen?

Bekijk onze vestigingen
Elke dag tot 23.00 uur voor u bereikbaar
Overzichtskaart van Nederland met alle vestigingen aangegeven
Plan afspraak
naar boven

Plan je route

Plan route
Voeg deze woning toe aan uw TomTom
Bakkerij Bank Busstation Café Gemeentehuis
Luchthaven Metro Museum Park Parkeerplaats
Restaurant School Sportclub Supermarkt Tankstation
Taxistandplaats Treinstation Universiteit Winkelcentrum Ziekenhuis
naar boven

Bekijk meer panden in Amstelveenen omgeving

Bekijk alle panden die Brockhoff Makelaars in het aanbod heeft